Sign Up
zlaz helps you connect and share with the Lecturers and people in your life.
א בשמים היא
לא בשמים היא
משנכנס ניסן מרבין בגאולה!
לא בשמים היא
על העובדה, אם אין את האות פ׳ בניב הפלסטיני, אז אין מדינה בלסטינית, אפשר להתווכח, אבל יש עוד 21 אותיות המוכיחות קבל עם ועדה שמדינת ישראל שייכת לעם היהודי!

*א - ״אנכי ה׳ אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים״. ל...
לא בשמים היא
יש חלק בעם המאמין שצריך לשלב תורה עם דרך ארץ, היינו עבודה וקוראים לזה - תורה ומדע.
הנה המקור - אמר אביי: הרבה עשו כרבי ישמעאל (תורה ועבודה) ועלתה בידם, כרבי שמעון בר יוחאי (רק תורה) ולא עלתה בידם".
רק ב...
לא בשמים היא
חידתו של יום:
ראשית שמי, אביך אני.
אחרית שמי, לרגליך אני.
וכן, אחרית שמי, אביך אני.
מי אני?
לא בשמים היא
רעיונו של יום:
״שומע תפילה עדיך כל בשר יבואו...״
אין לי ספק ואפילו הקטן ביותר שהקב״ה בשליטה מלאה בכל העניינים, ושכל מה שהוא עושה, זה לטובת עם ישראל. לו היינו מפנימים זאת, הייתה ירידה של אושר אינסופי לעו...
View More