Sign Up
zlaz helps you connect and share with the Lecturers and people in your life.
189571_10151137191129406_1389102035_n
Rabbi Zamir Cohen הרב זמיר כהן
אדם המזכה רבים או יחיד בכספו בגופו או בכל דרך שהיא וגורם בכך שהם ירבו זכויות במעשיהם,
כל מעשיהם נזקפים גם לזכות המזכה.
אם הם יזכו עוד אחרים, גם מעשיהם ייזקפו לזכות המזכה הראשון.

בכך, נפתחת בפני כולנו, הא...
Rabbi Zamir Cohen הרב זמיר כהן
אומר הזוהר הקדוש שחטא לשון הרע מעורר את המקטרג הגדול על כלל ישראל.
שכשאדם מספר לשון הרע, מעורר רוח טמאה למעלה בשם סכסוסא, והיא עולה למעלה וגורמת למוות חרב והרג בעולם.
כיצד? כשעם ישראל חוטאים החטאים עו...
Rabbi Zamir Cohen הרב זמיר כהן
"ואני בבואי מפדן"
יעקב אמר ליוסף קודם מותו ידעתי שיש בלבך עלי שאני דורש ממך להעלותני ממצרים ולקברני בארץ ישראל,
ואילו אני לא טרחתי להביאה את אמך רחל, לקבורה בתוך הארץ.
אלא קברתיה על אם הדרך,
אך דע לך שעל פ...
Rabbi Zamir Cohen הרב זמיר כהן
"אנחנו מאמינים בני מאמינים,
ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמים''
צריך להבין את זה ,
צריך להאמין בזה ,
ואז יהיה לנו שלוה בלב ובנשמה.
Rabbi Zamir Cohen הרב זמיר כהן
בחג-השבועות בבוקר קוראים בבתי-הכנסת את עשרת הדברות מתוך ספר-התורה.
כל הנוכחים עומדים על רגליהם ומקשיבים לקריאה.
חכמינו אמרו, ששמיעת עשרת הדברות בשבועות נחשבת לנו כאילו אנו עומדים לפני הר-סיני
ושומעים את...
   likes this.
bello kolo
i have something, very serious to tell you contact me with this  ID bellokolo205@gmail.com
  • September 23, 2017
  • ·
  • Report
  • ·
  • Like
Rabbi Zamir Cohen הרב זמיר כהן
אנשים נוטים להיות נימוסיים בחברה ובמקום העבודה, ולא נמנעים מלהאיר פנים, מלהחמיא ולהודות,
אבל בבית הם מרשים לעצמם להתפרץ, להעיר ללא מחשבה, לבקר.
אמנם בבית האדם אמור להיות טבעי יותר באופן התנהגותו,
ללא ק...
Rabbi Zamir Cohen הרב זמיר כהן
בימי ספירת העומר זה זמן מיוחד שמאפשר לנו להשיג דרגות רוחניות,
צמיחה עצמית,-להשתדל כל יום לחשוב מה צריך לעשות לא לבזבז את הימים-החיים.
הצורך לצמיחה עצמית בא לידי ביטוי, בתיאורו של אברהם אבינו בתורה:
"ואב...
Rabbi Zamir Cohen הרב זמיר כהן
בימי ספירת העומר זה זמן מיוחד שמאפשר לנו להשיג דרגות רוחניות,
צמיחה עצמית,-להשתדל כל יום לחשוב מה צריך לעשות לא לבזבז את הימים-החיים.
הצורך לצמיחה עצמית בא לידי ביטוי, בתיאורו של אברהם אבינו בתורה:
"ואב...
Rabbi Zamir Cohen הרב זמיר כהן
ל"ג בעומר הוא היום השלושים ושלושה בספירת העומר והוא חל בי"ח באייר.
היום המיוחד והקדוש:
"ל"ג בעומר" הוא יום הנוהגים בו מנהגי שמחה ושירה.
בעיקר יום זה בא לידי ביטוי במדורות גדולות המאירות את השמים. עיקר ה...
Rabbi Zamir Cohen הרב זמיר כהן
יש בידינו נבואות שלפיהן לקראת אחרית הימים,
המאבק העיקרי של עם ישראל יהיה בעיקר בבני ישמעאל.
בעבר הדבר לא היה כך:
כשבוחנים את ההיסטוריה רואים שעיקר הסבל של עם ישראל הגיע דווקא מהנצרות.
דווקא בארצות האסלאם ע...
View More