Sign Up
zlaz helps you connect and share with the Lecturers and people in your life.
60766_348655515231405_1480823025_n
ישראלים במטרו
כל יהודי הוא כור אטומי מהלך בעל עוצמות אדירות,
ומי שמשכיל להשתמש בכוחות הנפש שקיימים בו יעבור את המסע הזה שנקרא "החיים" מתוך שמחה ואמונה.
הכניסה לעולמו של ה' וההליכה בדרך שהוא התווה לנו היא תחילתו של נ...
ישראלים במטרו
יש בידינו נבואות שלפיהן לקראת אחרית הימים,
המאבק העיקרי של עם ישראל יהיה בעיקר בבני ישמעאל.
בעבר הדבר לא היה כך:
כשבוחנים את ההיסטוריה רואים שעיקר הסבל של עם ישראל הגיע דווקא מהנצרות.
דווקא בארצות האסלאם ע...
ישראלים במטרו
כאשר האדם שומר על פיו, מלבד איכות חייו המרוממת הוא זוכה לשכר רב מן השמים.
וכך כתב הגר"א באגרתו: "כל רגע ורגע שהאדם חוסם פיו זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין מלאך ובריאה יכולים לשער".
ישראלים במטרו
אל ראש ישיבת פוניבז' הגרא"מ שך זצוק"ל, הגיע יהודי שביקש סגולה לישועה.. "אל תסתובב כל היום עם "קפידות" על בני אדם" אמר לו הרב, "סגולה שכוחה יפה הן לגוף והן לנשמה, והיא צריכה להתחיל בבוקרו של יום."
רוצים...
ישראלים במטרו
האם אתה באמת אוהב, או שאתה אוהב רק את עצמך,
וזו הדרך שלך לשמח את עצמך?
יש מבחן-עצמידי פשוט לברר זאת:
אשתך אמורה להגיע הביתה בעוד שעתיים, היא הלכה לקניות אחרי העבודה, או שסתם יצאה לאיזשהו מקום.
אתה נמצא ב...
ישראלים במטרו
משהו מדהים שממש רואים שבורא העולם - כתב את התורה הקדושה ( וכן נתן לנביאים רוח הקודש לכתוב את הנביאים,והכתובים)
כתוב במגילת רות " וְיִשַׁי הוֹלִיד אֶת דָּוִד "
ְיִשַׁי הוֹלִיד אֶת דָּוִד = 796
796 = בְחַ...
ישראלים במטרו
אדם הזוכה להשליט את המוח – הנשמה השכלית,
על הלב – הרוח הרגשית,
ואת שניהם יחד על הכבד, על התאוות,
הרי הוא בבחינת 'מלך'.
מח, לב, כבד, -ראשי תיבות 'מלך'.
זהו המלך האמיתי השולט בכל חלקי נשמתו,
והוא האדם הנ...
ישראלים במטרו
קישוט עשבים -
יש שנהגו לשטוח עשבים בבית הכנסת ובבית,
ביום חג השבועות זכר למתן תורה שהיה בהר מלא ירק,
מנהגנו הוא לקשט בשושנים ובפרחים את ספר התורה, את התיבה ועוד מקומות בבית הכנסת.
וכן מקשטים את הבית בפרחי...
ישראלים במטרו
בספר 'אלופינו מסובלים' מובא מעשה על אחד מגדולי ראשי הישיבות שכאשר נפטר אביו נשארה אמו הרבנית בודדה בביתה, קם הבן והביא את אמו הזקנה אליו הביתה . אשתו הרבנית-כלתה, קיבלה אותה בכבוד גדול אך לא די בזה. ע...
ישראלים במטרו
פתגם ידוע אומר: מספיק טיפש אחד בשביל לשרוף יער שלם.
אדם אחד יכול לגרום להרבה דברים לא טובים,רעש, בלאגן,צרות.
אבל החברה היא מאד משפיעה היא חיבת לעזור להשפיע
אצל קמצא ובר קמצא בגלל אדם אחד חרבה ירושלים!!
אב...
View More