Sign Up
zlaz helps you connect and share with the Lecturers and people in your life.
184863_463039363746327_2104705642_n
הרב שמואל שטרן
מספר מרן הרב עובדיה זצ"ל ב'ענף עץ אבות':
"מסופר על עשיר מופלג שישב בסעודת המשתה של יום הפורים, אכל ושמח. והנה בדרך כלל אין העשירים אוהבים לספר איך הגיעו לעושרם, אבל בשעת סעודת המשתה נכנס יין יצא סוד......
הרב שמואל שטרן
אנחנו נמצאים בתקופת אחרית הימים -
כל יהודי צריך לדעת מה זה "-אמונה"
ולחיות כיהודי -שיודע שיש בורא לעולם!
"אין עוד מלבדו "
הרב שמואל שטרן
רוצה שמחה בלב בנשמה !
אושר ושלוה בחיים !
צריך לאהוב אחד את השני לכבד את השני,
הרצון של השם שנאהב אחד את השני כל השכבות כל העדות כל המפלגות...
צריך להשתדל להיות בן אדם טוב ולדון כל אדם לכף זכות,
ומי שפגענו צ...
הרב שמואל שטרן
כשאמא שמחה – כל המשפחה שמחה
הבה נכניס את השמחה בלבנו.
למה לשמוח?
כי יש לנו את בורא עולם
שמוביל אותנו ומנהל את חיינו בכל רגע ורגע.
הוא מלווה אותנו. הוא כאן בשבילנו תמיד!
בורא עולם רוצה בשבילנו רק טוב,
גם כשזה...
הרב שמואל שטרן
התרגלנו לחיות בזריזות. ממש כך.
'לתקתק' סדר יום עמוס עם אינספור מטלות ולהספיק להספיק. יש שקוראים לנו "דור האינסטנט". הכל מהיר – הכל בקליק.
המרק - "נמס ברגע",
להכנת עוגה – קונים "אבקה לעוגה",
פעם פתחו "א...
הרב שמואל שטרן
קונה עולמו בשעה אחת" - רבי יהודה הנשיא בכה ואמר, בשעה אחת של תשובה אפשר לקנות את העולם. ולקבל עולם הבא. זה כל כך קל,
הפירוש הרגיל של המילה "שעה" מדבר על זמן כלומר שעה כחלק מזמן. אולם למילה זו יש פירוש נ...
הרב שמואל שטרן
יש קונה עולמו בשעה אחת" - רבי יהודה הנשיא בכה ואמר, בשעה אחת של תשובה אפשר לקנות את העולם. ולקבל עולם הבא. זה כל כך קל,
הפירוש הרגיל של המילה "שעה" מדבר על זמן כלומר שעה כחלק מזמן. אולם למילה זו יש פיר...
הרב שמואל שטרן
וכל הזהיר במצות הצדקה, הרי היא מעידה עליו כי הוא זרע ברך ה', שנאמר (בראשית יח), "למען יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט". ואין כסא ישראל מתכונן ודת האמת עומדת אלא בזכות הצדקה, ש...
הרב שמואל שטרן
ביום סגריר עמד רבי יוסף שלמה כהנמן, ראש ישיבת פוניבז', תחת גגון בפתח חנות מכולת, ששימש לו מחסה מפני הגשם שירד בעוז. אחרי שהות קלה, נכנס אל החנות פנימה וביקש לקנות לעצמו קופסת גפרורים. אף שהגפרורים לא ה...
הרב שמואל שטרן
יהודי חוזר בתשובה, נדמה לו שזה בכיס שלו. עברתי מה שעברתי, שקלתי, בדקתי, עכשיו אני בטוח שזו הדרך ומכוח זה אני פה. אך לא! כמה יש שהיו והם כבר לא. כמה נפלו מן הדרך רח"ל. צריך להודות שזוכים כל יום מחדש לר...
View More