Sign Up
zlaz helps you connect and share with the Lecturers and people in your life.
521332_10151438078924469_212064327_n
הרב אבנר קוואס Rabbi Avner Kavas
קידוש. היין כמו נוצץ בגביע של שבת. אבא נעמד ואתו כולם, תחושה מרוממת של קדושה אופפת את כולם.
"ברוך אתה ה'... בורא פרי הגפן.
ברוך אתה ה'... אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו …ב...
הרב אבנר קוואס Rabbi Avner Kavas
''מי שלא חס על שכלו טוב לו שלא בא לעולם''.
מבאר הרמב''ם בהבחנה עמוקה מאוד:
השכל הוא הגילוי של כבוד ה' בעולם.
מכיוון ש-ה' נתן לאדם את החוכמה מעל כל בעלי החיים, ממילא כבודו של א-לוקים מתגלה בכך בעולם.
ו...
הרב אבנר קוואס Rabbi Avner Kavas
המידע שניתן בהר סיני מועבר בשלמותו מדור לדור,
מאב לבנו. ההורים מסבירים לילדיהם שהם ראו זאת אצל הוריהם, וכן הלאה לאורך כל הדורות.
כולם מציינים שקבלה זו הועברה אליהם מבני הדור הראשון שעמדו למרגלות הר סיני...
הרב אבנר קוואס Rabbi Avner Kavas
בואו נשמח !
אף אחד לא יכול לתת לנו שמחה. נקודה!
כמה שנצפה ונקווה להשיג אותה מאחרים - כך נתאכזב.
אבל, אם השמחה היא מהפנימיות שלנו, אז היא תתקיים.
הביטו על המילה ״בשמחה״,
אם נהפוך את סדר האותיות תצא המילה ״מ...
הרב אבנר קוואס Rabbi Avner Kavas
"שיוויתי השם לנגדי תמיד..",
השם תמיד נמצא איתו ובכל מקום.
השם יתברך אוהב כל יהודי אהבת עולמים עצומה כזו שאי אפשר בכלל לדמיין ולהבין.
השם נמצא תמיד בכל מקום. "מלוא כל הארץ כבודו",
השם נמצא ברחוב, בבית, במכ...
הרב אבנר קוואס Rabbi Avner Kavas
לפניכם מעשה הממחיש כיצד יש לרומם ולשמח את האשה, ולשים אותה בראש סדר העדיפויות:
עד לפני כ- 80 שנה הנהיג את עם ישראל הרב ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל, הידוע בכינויו – 'החפץ חיים'.
הרב, שהאריך ימים (הוא חי כ...
הרב אבנר קוואס Rabbi Avner Kavas
הרב אבנר קוואס Rabbi Avner Kavas
הרב אבנר קוואס Rabbi Avner Kavas
את תכונת הכעס קשה מאד לשרש, ובוודאי אין אפשרות לעשות זאת על ידי מאבק חזיתי.
ישנן תכונות שליליות שניתן לתכנן מראש לא להיתקל בהן.
לעומתן, הכעס הוא על פי רוב היקלעות למצב סוחף ובלתי צפוי מראש. ההשתלטות על ה...
הרב אבנר קוואס Rabbi Avner Kavas
את תכונת הכעס קשה מאד לשרש, ובוודאי אין אפשרות לעשות זאת על ידי מאבק חזיתי.
ישנן תכונות שליליות שניתן לתכנן מראש לא להיתקל בהן.
לעומתן, הכעס הוא על פי רוב היקלעות למצב סוחף ובלתי צפוי מראש. ההשתלטות על ה...
View More