Sign Up
zlaz helps you connect and share with the Lecturers and people in your life.
311183_348850201878603_1125634580_n
הרב יוסף פורטל
סיפרה לי אשה אחת
בשנים האחרונות אני קוראת לבן השש שלי 'מסורבל'.
הוא מתעורר בבוקר ולוקח לו שעות להתארגן.
אני מתביישת לספר לך שאפילו כיניתי אותו 'צב'.
היום החלטתי לעשות שינוי, ואני מתכוונת לנסות להשתמש במיל...
הרב יוסף פורטל
קונה עולמו בשעה אחת" - רבי יהודה הנשיא בכה ואמר, בשעה אחת של תשובה אפשר לקנות את העולם. ולקבל עולם הבא. זה כל כך קל,
הפירוש הרגיל של המילה "שעה" מדבר על זמן כלומר שעה כחלק מזמן. אולם למילה זו יש פירוש נ...
הרב יוסף פורטל
וכל הזהיר במצות הצדקה, הרי היא מעידה עליו כי הוא זרע ברך ה', שנאמר (בראשית יח), "למען יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט". ואין כסא ישראל מתכונן ודת האמת עומדת אלא בזכות הצדקה, ש...
הרב יוסף פורטל
ביום סגריר עמד רבי יוסף שלמה כהנמן, ראש ישיבת פוניבז', תחת גגון בפתח חנות מכולת, ששימש לו מחסה מפני הגשם שירד בעוז. אחרי שהות קלה, נכנס אל החנות פנימה וביקש לקנות לעצמו קופסת גפרורים. אף שהגפרורים לא ה...
הרב יוסף פורטל
יהודי חוזר בתשובה, נדמה לו שזה בכיס שלו. עברתי מה שעברתי, שקלתי, בדקתי, עכשיו אני בטוח שזו הדרך ומכוח זה אני פה. אך לא! כמה יש שהיו והם כבר לא. כמה נפלו מן הדרך רח"ל. צריך להודות שזוכים כל יום מחדש לר...
הרב יוסף פורטל
מלמד הצדיק הגאון הרב מנחם מנדל מקוצק זצ"ל יסוד עצום לזכור בכל צעד בחיינו: "אם חייבים אנו להסתיר דבר ולשמרו בסוד - נמצא שאין אנו נוהגים כשורה."
ואם אנחנו חושבים שאפשר להעלים ולהסתיר את מעשינו, עלינו לז...
הרב יוסף פורטל
משהו מדהים שממש רואים שבורא העולם - כתב את התורה הקדושה ( וכן נתן לנביאים רוח הקודש לכתוב את הנביאים,והכתובים)
כתוב במגילת רות " וְיִשַׁי הוֹלִיד אֶת דָּוִד "
ְיִשַׁי הוֹלִיד אֶת דָּוִד = 796
796 = בְחַ...
הרב יוסף פורטל
אדם הזוכה להשליט את המוח – הנשמה השכלית,
על הלב – הרוח הרגשית,
ואת שניהם יחד על הכבד, על התאוות,
הרי הוא בבחינת 'מלך'.
מח, לב, כבד, -ראשי תיבות 'מלך'.
זהו המלך האמיתי השולט בכל חלקי נשמתו,
והוא האדם הנ...
הרב יוסף פורטל
עיניני חג השבועות
**נוהגים לעטר את בתי הכנסת ובתי המגורים בעשבים ובענפי עץ, שושנים, פרחים ובשמים.
**יש ללבוש בגדים נאים לכבוד יום טוב.
**אחד מעיקרי ההכנה לקראת חג השבועות –
לקיים המצוה של "ואהבת לרעך כמוך...
הרב יוסף פורטל
בספר 'אלופינו מסובלים' מובא מעשה על אחד מגדולי ראשי הישיבות שכאשר נפטר אביו נשארה אמו הרבנית בודדה בביתה, קם הבן והביא את אמו הזקנה אליו הביתה . אשתו הרבנית-כלתה, קיבלה אותה בכבוד גדול אך לא די בזה. ע...
View More