Sign Up
zlaz helps you connect and share with the Lecturers and people in your life.
559678_425995697493443_809258810_n
הרב מרדכי ארם צובא
וכל הזהיר במצות הצדקה, הרי היא מעידה עליו כי הוא זרע ברך ה', שנאמר (בראשית יח), "למען יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט". ואין כסא ישראל מתכונן ודת האמת עומדת אלא בזכות הצדקה, ש...
הרב מרדכי ארם צובא
ביום סגריר עמד רבי יוסף שלמה כהנמן, ראש ישיבת פוניבז', תחת גגון בפתח חנות מכולת, ששימש לו מחסה מפני הגשם שירד בעוז. אחרי שהות קלה, נכנס אל החנות פנימה וביקש לקנות לעצמו קופסת גפרורים. אף שהגפרורים לא ה...
הרב מרדכי ארם צובא
יהודי חוזר בתשובה, נדמה לו שזה בכיס שלו. עברתי מה שעברתי, שקלתי, בדקתי, עכשיו אני בטוח שזו הדרך ומכוח זה אני פה. אך לא! כמה יש שהיו והם כבר לא. כמה נפלו מן הדרך רח"ל. צריך להודות שזוכים כל יום מחדש לר...
הרב מרדכי ארם צובא
מלמד הצדיק הגאון הרב מנחם מנדל מקוצק זצ"ל יסוד עצום לזכור בכל צעד בחיינו: "אם חייבים אנו להסתיר דבר ולשמרו בסוד - נמצא שאין אנו נוהגים כשורה."
ואם אנחנו חושבים שאפשר להעלים ולהסתיר את מעשינו, עלינו לז...
הרב מרדכי ארם צובא
משהו מדהים שממש רואים שבורא העולם - כתב את התורה הקדושה ( וכן נתן לנביאים רוח הקודש לכתוב את הנביאים,והכתובים)
כתוב במגילת רות " וְיִשַׁי הוֹלִיד אֶת דָּוִד "
ְיִשַׁי הוֹלִיד אֶת דָּוִד = 796
796 = בְחַ...
הרב מרדכי ארם צובא
אדם הזוכה להשליט את המוח – הנשמה השכלית,
על הלב – הרוח הרגשית,
ואת שניהם יחד על הכבד, על התאוות,
הרי הוא בבחינת 'מלך'.
מח, לב, כבד, -ראשי תיבות 'מלך'.
זהו המלך האמיתי השולט בכל חלקי נשמתו,
והוא האדם הנ...
הרב מרדכי ארם צובא
עיניני חג השבועות
**נוהגים לעטר את בתי הכנסת ובתי המגורים בעשבים ובענפי עץ, שושנים, פרחים ובשמים.
**יש ללבוש בגדים נאים לכבוד יום טוב.
**אחד מעיקרי ההכנה לקראת חג השבועות –
לקיים המצוה של "ואהבת לרעך כמוך...
הרב מרדכי ארם צובא
בספר 'אלופינו מסובלים' מובא מעשה על אחד מגדולי ראשי הישיבות שכאשר נפטר אביו נשארה אמו הרבנית בודדה בביתה, קם הבן והביא את אמו הזקנה אליו הביתה . אשתו הרבנית-כלתה, קיבלה אותה בכבוד גדול אך לא די בזה. ע...
הרב מרדכי ארם צובא
הרב מרדכי ארם צובא
איך עולים בעבודת ה'? מכשול עיקרי שעוצר רבים מלהתחיל או אפילו להתקדם הלאה, הוא ההרגשה שהמטרה "גדולה עלינו". בחלומו המפורסם של יעקב אבינו, הקב"ה מראה לו סולם מוצב ארצה וראשו בשמים. מכאן מלמדים חז"ל שצמי...
View More