Sign Up
zlaz helps you connect and share with the Lecturers and people in your life.
69667_553452014672587_127846489_n
הרב אלי עמר
וכל הזהיר במצות הצדקה, הרי היא מעידה עליו כי הוא זרע ברך ה', שנאמר (בראשית יח), "למען יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט". ואין כסא ישראל מתכונן ודת האמת עומדת אלא בזכות הצדקה, ש...
הרב אלי עמר
משהו מדהים שממש רואים שבורא העולם - כתב את התורה הקדושה ( וכן נתן לנביאים רוח הקודש לכתוב את הנביאים,והכתובים)
כתוב במגילת רות " וְיִשַׁי הוֹלִיד אֶת דָּוִד "
ְיִשַׁי הוֹלִיד אֶת דָּוִד = 796
796 = בְחַ...
הרב אלי עמר
אדם הזוכה להשליט את המוח – הנשמה השכלית,
על הלב – הרוח הרגשית,
ואת שניהם יחד על הכבד, על התאוות,
הרי הוא בבחינת 'מלך'.
מח, לב, כבד, -ראשי תיבות 'מלך'.
זהו המלך האמיתי השולט בכל חלקי נשמתו,
והוא האדם הנ...
הרב אלי עמר
עיניני חג השבועות
**נוהגים לעטר את בתי הכנסת ובתי המגורים בעשבים ובענפי עץ, שושנים, פרחים ובשמים.
**יש ללבוש בגדים נאים לכבוד יום טוב.
**אחד מעיקרי ההכנה לקראת חג השבועות –
לקיים המצוה של "ואהבת לרעך כמוך...
הרב אלי עמר
בספר 'אלופינו מסובלים' מובא מעשה על אחד מגדולי ראשי הישיבות שכאשר נפטר אביו נשארה אמו הרבנית בודדה בביתה, קם הבן והביא את אמו הזקנה אליו הביתה . אשתו הרבנית-כלתה, קיבלה אותה בכבוד גדול אך לא די בזה. ע...
הרב אלי עמר
איך עולים בעבודת ה'? מכשול עיקרי שעוצר רבים מלהתחיל או אפילו להתקדם הלאה, הוא ההרגשה שהמטרה "גדולה עלינו". בחלומו המפורסם של יעקב אבינו, הקב"ה מראה לו סולם מוצב ארצה וראשו בשמים. מכאן מלמדים חז"ל שצמי...
הרב אלי עמר
כלל ויסוד כל התורה כולה, הוא שצריכין להיזהר מאוד לבלי להטעות את עצמו בזה העולם, כי העולם הזה מטעה את האדם לגמרי, וכמו שבכל הקנינים והמשא ומתן, צריכין להיות נזהר מאונאות והטעאות, כמו כן בעיקר הקנין של ה...
הרב אלי עמר
היו היה מרצה זקן שמלמד את תלמידיו "תכנון זמן יעיל". במסגרת ההרצאה הוא עורך ניסוי לעיני אולם מלא סטודנטים כשהוא ממלא מיכל זכוכית שעל השולחן באבנים גדולות.
משלא יכלה להכנס אבן גדולה יותר למיכל, פנה אל תל...
הרב אלי עמר
הנצרות והאסלאם ודומיהן,
בנויות כפירמידה הפוכה, העומדת על חודה, על אדם אחד, ככל שמתרחקים הפירמידה הולכת ומתרחבת, קהל המאמינים הולך וגדל...!
האם יש חוזק כלשהוא לפירמידה כזו?!
נוכל עוד להבהיר לעצמנו את הפער...
הרב אלי עמר
מה ניתן להם
מה נעשה למענם
הם לא צריכים כלום - הם במעלה של קדושים.
אבל אנחנו נדע שזה לא היה לחינם- בגללינו, בגלל המעשים שלנו,
כולנו צריכים לתקן, כולנו צריכים לחזור בתשובה, לעשות תשובה
כל יום.
שוב יום אחד לפנ...
View More